🎵 Hey Kölle, do ming Stadt am Rhing He wo ich jroß

🎵 Hey Kölle, do ming Stadt am Rhing
He wo ich jroß jewode ben
Do bes en Stadt met Hätz un Siel
Hey Kölle, do bes e Jeföhl 🎶
Muss auch mal gesagt, äh, gesungen sein ❤️

Tags: